Regulamin

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego OLD COTTAGE ANNA MACIUSZEK z siedzibą ul. Piaskowa 9b/2 05-119 Legionowo).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
R
EGULAMIN 


Dziękuję za odwiedzenie strony www.oldcottage.pl  będącej własnością Anny Maciuszek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: OLD COTTAGE z siedzibą ul. Piaskowa 9b/2 05-119 Legionowo, będącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 845 178 40 19, zwanej "Sprzedającym".


Regulamin zakupów

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
·       Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,

·       Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w ramach sklepu OLD COTTAGE,

·       Sklep - sklep internetowy OLD COTTAGE, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,

·       Towar - produkty prezentowane w sklepie OLD COTTAGE,

·       Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OLD COTTAGE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu,

·       Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),

·       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

·       Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są ze strony www.oldcottage.pl. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze sklepu internetowego OLD COTTAGE i oferowanych za jego pośrednictwem usług. Do poprawnego działania Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki obsługującej język JavaScript.


2. Produkty sprzedawane w Sklepie pochodzą tylko i wyłącznie z legalnych i oryginalnych źródeł dopuszczonych w kraju i za granicą.


3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia. 

Do zamówienia dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący. Jest to opłata stała w wysokości 16,00 zł. W przypadku zakupu artykułów na kwotę wyższą niż 350,00 zł koszt przesyłki pokrywa Sprzedajacy. 

 

4. Wszelkie nazwy produktów i marek, znaki graficzne użyte w serwisie są własnością ich oryginalnych producentów i są prezentowane w celach informacyjnych i handlowych. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały stworzone przez OLD COTTAGE 

 

5. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest faktura VAT. 

 

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sklepu. 

 

7. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. Dostawy towarów realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Sprzedający przyjmuje następujące formy płatności:
·       Przedpłata na konto bankowe – wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym sklepu OLD COTTAGE
·       Przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych obsługiwanych przez firmę PayU S.A. (w przypadku wyboru opcji „płacę teraz” Kupujący zostanie skierowany na bezpieczną stronę wybranego Banku w celu dokonania wpłaty za złożone zamówienie ). 

 

9. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie do Sklepu zakupionego towaru w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. 

 

10. Zwracany przez Kupującego towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami na adres:

OLD COTTAGE

ANNA MACIUSZEK

ul. Piaskowa 9b/2

05-119 Legionowo 

 

Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Kupującego konto bankowe wraz z należnymi odsetkami. 

 

11. Sklep ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sklepu. Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej na adres:

OLD COTTAGE

ANNA MACIUSZEK

ul. Piaskowa 9b/2

05-119 Legionowo

 Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. 

 

12. OLD COTTAGE zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

 

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.oldcottage.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia - za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.